E-PORADNYK

Професійні відповіді на професійні питанняГоловна | Податки | Підприємництво | Аграрні Питання | Пенсійна система | Контакти


Де можна ознайомитися з Порядком i правилами обов’язкового страхування врожаю?

З цим документом ви можете ознайомитися в районному Управлiннi сiльського господарства за мiсцем проживання. Окрiм того, пiд час укладання договору страхування порядок i всi правила страхування мусять вам пояснити представники страхової компанiї. Текст цього документу вмiщено в додатку до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України “Про затвердження Порядку i правил проведення обов’язкового страхування врожаю сiльськогосподарських культур i багаторiчних насаджень державними сiльськогосподарськими пiдприємствами, врожаю зернових культур i цукрових бурякiв сiльськогосподарськими пiдприємствами всiх форм власностi” (№ 1000 вiд 11 липня 2002 р.). Тож ви можете переглянути “Офiцiйний вiсник України” (№ 29 вiд 2 серпня 2002 р.)Якi законодавчi акти регулюють страхування врожаю в Українi?

Страхування врожаю регулюють такi нормативно-правовi акти:

 • Закон України “Про страхування” (№ 85/96-ВР вiд 7 березня 1996 р., зi змiнами та доповненнями);
 • постанова Кабiнету Мiнiстрiв України “Про затвердження Порядку i правил проведення обов’язкового страхування врожаю сiльськогосподарських культур i багаторiчних насаджень державними сiльськогосподарськими пiдприємствами, врожаю зернових культур i цукрових бурякiв сiльськогосподарськими пiдприємствами всiх форм власностi” (№ 1000 вiд 11 липня 2002 р.);
 • Закон України “Про стимулювання розвитку сiльського господарства на перiод 2001–2004 рокiв” (№ 2238-III вiд 18 сiчня 2001 р.).


Як можна використовувати земельнi дiлянки призначенi для садiвництва?

Земельнi дiлянки такого цiльового призначення ви можете використовувати для того, щоб садити тут багаторiчнi плодовi дерева та кущi, вирощувати сiльськогосподарськi культури, а також зводити будиночки та господарськi споруди тощо. Громадяни України можуть використовувати земельнi дiлянки для садiвництва на правах власностi або оренди. Натомiсть iноземним громадянам для такої дiяльностi дозволено лише орендувати землю.

Занотуйте: такi норми визначено в статтi 35 Земельного кодексу України (документ ухвалено 25 жовтня 2001 р. за № 2768-III).Як правильно оформити документи, що свiдчать про змiну цiльового призначення земельної дiлянки, переданої в приватну власнiсть?

Для того щоб документально зафiксувати змiну цiльового призначення землi, вам потрiбно виконати такi формальностi. Спершу належить подати низку документiв до сiльської, селищної, мiської ради (якщо дiлянка перебуває в межах населеного пункту) або до районної держадмiнiстрацiї (якщо земельна дiлянка мiститься поза межами населеного пункту).

Ось перелiк цих документiв:

 • заява (клопотання) власника земельної дiлянки;
 • копiя державного акту на право власностi на земельну дiлянку;
 • копiя паспорта (якщо ви — приватна особа);
 • копiя статуту та копiя свiдоцтва про державну реєстрацiю (якщо в ролi власника землi виступає юридична особа);
 • документи щодо встановлених обмежень та земельних сервiтутiв на використання земельної дiлянки;
 • обгрунтування (тут потрiбно вказати, яка саме доконечна потреба спонукає вас змiнити цiльове призначення дiлянки, а також належить зазначити розмiр цiєї дiлянки).

Якщо мiсцева влада дасть згоду на змiну цiльового призначення землi, то вашi наступнi дiї мають бути такi. Спочатку ви замовляєте проект вiдведення земельної дiлянки (цi послуги виконують державнi або iншi землевпоряднi органiзацiї). Одержавши цей документ, погоджуєте його з органом земельних ресурсiв, природоохоронним та санiтарно-епiдемiологiчним органами, органом мiстобудування та архiтектури, охорони культурної спадщини. Вiдтак передаєте проект на державну землевпорядну експертизу.

Зiбравши всi потрiбнi пiдписи, ви подаєте проектнi матерiали до сiльської (селищної чи мiської) ради або районної держадмiнiстрацiї. У цiй установi мають ухвалити рiшення про змiну цiльового призначення земельної дiлянки. Маючи вiдповiдну постанову мiсцевого органу влади, ви можете оформляти державний акт на право власностi, де буде вказано нове цiльове призначення вашої земельної дiлянки. Мiсцева влада, яка вiдмовила вам у вашому проханнi, мусить протягом 15 днiв письмово вам про це повiдомити. Це рiшення, якщо ви з ними не погоджуєтеся, ви можете оскаржити в судi.

Занотуйте: таку процедуру визначено в постановi Кабiнету Мiнiстрiв України “Про затвердження Порядку змiни цiльового призначення земель, якi перебувають у власностi громадян або юридичних осiб” (№ 502 вiд 11 квiтня 2002 р.).Якої процедури потрiбно дотримувати пiд час продажу земельних дiлянок державної та комунальної власностi фiзичним та юридичним особам?

Продавати земельнi дiлянки державної та комунальної власностi мають право мiсцевi державнi адмiнiстрацiї, Рада Мiнiстрiв Автономної Республiки Крим та органи мiсцевого самоврядування в межах їхнiх повноважень.

Процедура купiвлi складається з таких послiдовних етапiв:

1. Особа, яка купує земельну дiлянку у власнiсть, подає заяву (клопотання) до вiдповiдного органу виконавчої влади або сiльської, селищної чи мiської ради. У заявi треба зазначити бажане мiсце положення земельної дiлянки, її цiльове призначення та розмiр. До заяви належить додати такi документи

 • державний акт на право постiйного користування землею або договiр про оренду землi;
 • план земельної дiлянки та рiшення вiдповiдного органу влади про її надання (цi документи потрiбно подавати в тому разi, якщо потенцiйний покупець не має державного акту на право постiйного користування землею);
 • свiдоцтво про реєстрацiю суб’єкта пiдприємницької дiяльностi (якщо потенцiйний покупець має такий статус).

2. Рада Мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, мiсцева державна адмiнiстрацiя або сiльська, селищна чи мiська рада розглядає заяву протягом мiсяця i ухвалює вiдповiдне рiшення — про продаж земельної дiлянки або про вiдмову в продажу (тодi у своїй ухвалi органи влади мусять вказати причини вiдмови). Втiм, рiшення про вiдмову продажу земельної дiлянки можна оскаржити в судi. Вiдмовити в продажу земельної дiлянки органи влади можуть у таких випадках:

 • потенцiйний покупець не подав усiх потрiбних документiв;
 • у документах, що їх подав покупець, виявлено недостовiрнi вiдомостi;
 • щодо покупця — суб’єкта пiдприємницької дiяльностi порушено справу про банкрутство;
 • покупець припинив свою пiдприємницьку дiяльнiсть.

3. Органи влади, якi дали згоду на продаж земельної дiлянки, укладають з покупцем договiр про купiвлю-продаж земельної дiлянки. Цю угоду потрiбно засвiдчити в нотарiуса. В договорi належить вказати вартiсть земельної дiлянки. Вартiсть визначають на пiдставi грошової та експертної оцiнки такої дiлянки (вiдповiдну методику оцiнки затверджує Кабiнет Мiнiстрiв України). Якщо покупець є користувачем земельної дiлянки, то угоду про купiвлю-продаж укладають пiсля ухвали вiдповiдного рiшення органiв влади протягом термiну, який сторони визначили самi. Якщо ж покупець не є користувачем такої дiлянки, то процедура виглядає так: спершу землевпорядна органiзацiя розробляє проект вiдведення земельної дiлянки, а потiм, протягом термiну, що не має перевищувати 30 днiв, органи влади пiдписують з покупцем договiр про купiвлю-продаж.

4. Покупець сплачує вартiсть земельної дiлянки. На пiдставi документу про сплату йому видають державний акт на право власностi на земельну дiлянку, а потiм реєструють цей акт. За земельну дiлянку можна розраховуватися двома способами — сплатити вiдразу всю суму або сплачувати її частинами. У будь-якому разi спосiб розрахунку треба визначити в угодi.

Занотуйте: таку процедуру визначено в статтi 128 Земельного кодексу України (цей правовий акт набув чинностi 1 сiчня 2002 р.).Чи буде далi дiяти договiр про оренду земельного паю, якщо орендодавцевi видiлили земельну частку в натурi?

Нi. В такому разi договiр про оренду перестає дiяти, а його сторони — орендар та орендодавець — бiльше не мусять виконувати своїх зобов’язань за цим договором.

Занотуйте: цю норму встановлено в Наказi Держкомзему України “Про затвердження Типового договору оренди земельної частки (паю)” (№ 5 вiд 17 сiчня 2000 р.).Як належить укладати договiр про оренду земельної дiлянки? Чи обов’язково потрiбно засвiдчувати такий документ в нотарiуса?

Договiр про оренду земельної дiлянки укладають у письмовiй формi. До цього документу обов’язково додають план (схему) земельної дiлянки.

Якщо термiн договору про оренду не перевищує 5 рокiв, то сторони угоди самi вирiшують — засвiдчувати його в нотарiуса чи нi. Натомiсть якщо цей термiн перевищує 5 рокiв, то документ потрiбно засвiдчити в будь-якому разi.

Занотуйте: такi вимоги сформульовано в статтi 13 Закону України “Про оренду землi” (у редакцiї Закону України № 3116-III вiд 7 березня 2002 р.).Якi землi можуть входити до складу земель фермерського господарства?

До земель фермерського господарства можуть входити такi складовi частини:

 • земельна дiлянка, що належить на правi власностi фермерському господарству як юридичнiй особi;
 • земельнi дiлянки, якi належать громадянам — членам фермерського господарства на правi приватної власностi;
 • земельна дiлянка, що її орендує фермерське господарство.

Занотуйте: таку норму встановлює стаття 31 Земельного кодексу України (документ ухвалено 25 жовтня 2001 р. за № 2768-III).Чи можна передавати в приватну власнiсть землi лiсового фонду?

Так. Громадяни та юридичнi особи можуть безкоштовно або за встановлену плату отримати в приватну власнiсть замкненi земельнi дiлянки лiсового фонду — за умови, що ухвалено вiдповiдне рiшення органiв мiсцевого самоврядування та органiв виконавчої влади. Загальна площа земельних дiлянок лiсового фонду, що входять до складу селянських, фермерських та iнших господарств, не має перевищувати 5 гектарiв.

Занотуйте: таке право визначено в статтi 56 Земельного кодексу України (документ ухвалено 25 жовтня 2001 р. за № 2768-III).Наше сiльськогосподарське пiдприємство уклало договори про оренду з власниками земельних сертифiкатiв. Чи можемо ми замовити землевпоряднiй органiзацiї виготовлення технiчної документацiї для видачi власникам земельних сертифiкатiв державних актiв на право власностi на землю i, вiдповiдно, сплатити за цi послуги?

Ваше пiдприємство може зробити таке замовлення землевпоряднiй органiзацiї (i, зрозумiло, сплатити за наданi послуги) за таких умов:

 • договори про оренду з власниками земельних часток (паїв) було укладено перед запровадженням Земельного кодексу;
 • власники цих часток (паїв) висловили бажання замовити землевпоряднiй органiзацiї виконати роботи, потрiбнi для того, щоб видiлити земельнi паї в натурi (на мiсцевостi) й видати їхнiм власникам державнi акти на право власностi на землю.

Занотуйте: таке право узаконено в пунктi 8 роздiлу Х Земельного кодексу (документ ухвалено 25 жовтня 2001 р. за № 2768-III).До якого часу є дiйсними земельнi сертифiкати, виданi членам колективного сiльськогосподарського пiдприємства пiд час паювання землi?

Сертифiкати на право на земельну частку (пай) є дiйсними до того моменту, поки їхнiм власникам не видiлять земельних часток у натурi (на мiсцевостi) й не видадуть таким особам державних актiв на право власностi на землю.

Занотуйте: цю норму запроваджує пункт 17 роздiлу Х Земельного кодексу України (документ ухвалено 25 жовтня 2001 р. за № 2768-III).Чи мають право на земельний пай колгоспнi пенсiонери-чорнобильцi, якi самостiйно переселилися з територiї радiоактивного забруднення i тепер живуть у сiльськiй мiсцевостi?

Так. Такi особи мають право на земельний пай — за умови, що на момент офiцiйної евакуацiї iз зони радiоактивного забруднення жили в сiльськiй мiсцевостi й були членами колективних або iнших сiльськогосподарських пiдприємств. Паї цим людям видiляють iз земель запасу та резервного фонду за новим мiсцем працi або проживання.

Занотуйте: це право встановлює Закон України “Про внесення змiни до статтi 35 Закону України “Про статус i соцiальний захист громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи” (№ 2399-III вiд 26 квiтня 2001 р.).В яких випадках пiдприємству можуть вiдмовити в продажу земельної дiлянки несiльськогосподарського призначення?

Державнi органи можуть вiдмовити пiдприємству в продажу земельної дiлянки несiльськогосподарського призначення в таких випадках:

 • потенцiйний покупець не подав усiх потрiбних документiв;
 • державнi органи виявили в поданих документах недостовiрнi вiдомостi;
 • щодо потенцiйного покупця порушено справу про банкрутство або про припинення дiяльностi юридичної особи.

Занотуйте: правовi вiдносини в цiй сферi регулює указ Президента України “Про продаж земельних дiлянок несiльськогосподарського призначення” (№ 32/99 вiд 19 сiчня 1999 р.).Чи можуть мене позбавити права на земельну дiлянку, якщо я використовуватиму її не за цiльовим призначенням?

Так. Вас можуть позбавити цього права, якщо виявлять, що ви використовуєте землю не за цiльовим призначенням. У такому разi органи державного контролю за використанням та охороною земель або фiнансовi органи надiшлють вам письмове повiдомлення про те, що ви мусите усунути таке порушення протягом мiсяця. Якщо ви не виправите цього недолiку, то на вас накладуть адмiнiстративне стягнення, вiдтак дадуть вам ще мiсяць для усунунення порушень. Якщо ж ви й тодi проiгноруєте це попередження, то вказанi органи передадуть вiдповiднiй мiсцевiй радi народних депутатiв акт i свiй висновок, де рекомендують позбавити вас права права на земельну дiлянку. На пiдставi одержаних матерiалiв мiсцевi ради народних депутатiв через свої уповноваженi органи звернуться з позовом до господарського суду в справi припинення права власностi на земельну дiлянку. Далi все залежатиме вiд рiшення суду.

Занотуйте: цi норми запроваджує стаття 29 Земельного кодексу України (№ 561-XII вiд 18 грудня 1992 р.).Як можна розiрвати договiр про оренду земельної частки?

Припинити дiю такого договору можна або за взаємною згодою сторiн, або за рiшенням суду. Втiм, такий документ автоматично втрачає чиннiсть у тому разi, якщо ви видiлили свiй земельний пай у натурi й оформили державний акт на право приватної власностi на землю. Бо вiдтак об’єктом оренди буде не ваша частка (пай) у загальному масивi земель, а конкретна дiлянка з чiтко визначеними межами. Якщо ви й далi хочете здавати свою землю в оренду, то мусите укласти новий договiр. При цьому варто знати деякi формальнi особливостi. Договiр про оренду земельного паю не потребує нотарiального засвiдчення: його досить зареєструвати в сiльрадi. Натомiсть договiр про оренду земельної дiлянки належить засвiдчити в нотарiуса й зареєструвати не в сiльрадi, а в мiсцевому органi земельних ресурсiв.

Занотуйте: такi норми визначено в статтях 28 та 14 Закону України “Про оренду землi” (№ 161-XIV вiд 6 жовтня 1998 р.).Чи зберiгається право на користування земельною дiлянкою в разi зруйнування будiвлi, що мiстилася на цiй дiлянцi?

Власник чи користувач (зокрема орендар) може зберегти своє право на земельну дiлянку за умови, що протягом трьох рокiв вiд дня руйнування будiвлi почне її вiдбудовувати або зводити нову. Виняток становлять тi випадки, коли в проектi забудови населеного пункту передбачено використати цю земельну дiлянку для iнших цiлей, наприклад, для будiвництва дороги чи школи. Тодi землекористувачевi надають iншу дiлянку для спорудження будiвлi. Таке рiшення приймає мiська рада народних депутатiв.

Занотуйте: такi норми встановлено в статтi 41 Земельного кодексу України (документ за № 561-XII ухвалено 18 грудня 1990 р.).Чи iснують якiсь особливостi в процесi нарахування орендної плати за земельну дiлянку, яку орендує нерезидент?

Нi. Величину орендної плати належить встановлювати на загальних пiдставах, оскiльки iноземнi юридичнi та фiзичнi особи мають таке саме право орендувати земельнi дiлянки, як i громадяни та пiдприємства України. Величину орендної плати сторони визначають за взаємною згодою, а суму, способи та термiни розрахунку вказують у договорi про оренду.

Занотуйте: взаємини в цiй сферi регулюють статтi 6 19 Закону України “Про плату за землю” (№ 161 вiд 6 жовтня 1998 р.).В яких випадках можуть позбавити права власностi на земельну дiлянку або права користування нею?

Позбавити права власностi на земельну дiлянку або права користування нею вас можуть тiльки в таких випадках:

 • ви самi добровiльно вiдмовилися вiд земельної дiлянки;
 • закiнчився термiн, на який вам надали земельну дiлянку в користування;
 • ваше пiдприємство (органiзацiя) припинило свою дiяльнiсть;
 • мiсцева рада вилучила або викупила у вас земельну дiлянку для того, щоб передати її в користування iншiй особi;
 • ви порушили земельне законодавство;
 • ви розiрвали договiр про оренду землi.

Земельну дiлянку у вас можуть вилучити й у тому разi, якщо суд встановив, що ви придбали її за кошти, одержанi внаслiдок злочинної дiяльностi.
У всiх iнших випадках закон охороняє ваше право бути власником чи користувачем земельної дiлянки, i позбавлення вас цього права є незаконним.

Занотуйте: такi норми визначено в статтях 27, 28 i 114 Земельного кодексу України (документ за № 561-XII ухвалено 18 грудня 1990 р.).Чи може фермер оскаржити рiшення сiльради, яка вiдмовилася видiлити йому земельну дiлянку для ведення сiльського господарства?

Так. Спершу, у разi вiдмови мiсцевої ради (наприклад, селищної), належить звернутися з вiдповiдною заявою до ради вищого рiвня (скажiмо, районної). Якщо й тут рiшення буде негативним, тодi треба звертатися з позовом до суду.

Занотуйте: це право визначають статтi 51 i 102 Земельного кодексу України (документ за № 561-XII ухвалено 18 грудня 1990 р.); стаття 5 Закону України “Про селянське (фермерське) господарство” (№ 3312-XII вiд 22 червня 1993 р.).Чи буде збережено право на земельну дiлянку в разi зруйнування будiвлi?

У тому разi, якщо будiвлю зруйновано пiд час пожежi або стихiйного лиха, право на земельну дiлянку зберiгають за власником або землекористувачем (зокрема й орендарем) тiльки за певних умов. Така особа мусить протягом трьох рокiв почати вiдбудову зруйнованої або спорудження нової будiвлi. Винятком є тi випадки, коли в проектi планування та забудови населеного пункту передбачено iнше використання земельної дiлянки. Тодi землекористувачевi надають iншу земельну дiлянку для спорудження будiвлi.

Занотуйте: такi норми визначено в статтi 41 Земельного кодексу України (документ за № 561-XII ухвалено 18 грудня 1990 р.).Чи можна змiнити величину орендної плати за землю до закiнчення термiну дiї договору про оренду?

Так. Сторони, якi уклали угоду про оренду землi, за взаємною згодою можуть змiнити величину орендної плати. Орендар має право вимагати зменшення орендної плати в тому разi, якщо стан орендованої земельної дiлянки погiршився не з вини орендаря. А орендодавець може наполягати на збiльшеннi орендної плати — у тому разi, якщо зрiс розмiр земельного податку. Втiм, цю вимогу орендодавець висуває лише тодi, якщо в договорi про оренду не передбачено iнших умов, якi визначають дiї сторiн за таких обставин.

Занотуйте: такi вiдносини регулює стаття 21 Закону України “Про оренду землi” (№ 161-ХІV вiд 6 жовтня 1998 р., зi змiнами та доповненнями).Чи можна продати приватизовану земельну дiлянку, призначену для товарного сiльськогосподарського виробництва?

Таку земельну дiлянку ви можете продати в тому разi, якщо видiлили її iз загального масиву землi, який мiсцева рада передала в колективну власнiсть членам недержавного сiльськогосподарського пiдприємства. Втiм, таку операцiю можна здiйснити не ранiше нiж через шiсть рокiв пiсля тiєї дати, коли рада передала цi землi з державної власностi в колективну. Продаж потрiбно оформити у вiдповiднiй угодi, яку має засвiдчити нотарiус.

Занотуйте: це питання регулюють статтi 17 та 18 Земельного кодексу (документ ухвалено 18 грудня 1990 р. за № 561-XII).Якi умови потрiбно визначити в договорi оренди земельної дiлянки?

У такому документi обов’язково треба чiтко визначити такi умови:

 • мiсце положення та розмiр земельної дiлянки;
 • термiн дiї угоди про оренду;
 • орендна плата (розмiр, iндексацiя, термiн i форми розрахунку, порядок змiни цiєї умови);
 • цiльове призначення, умови використання та збереження якостi землi;
 • умови повернення земельної дiлянки орендодавцевi;
 • обмеження щодо використання земельної дiлянки;
 • сторона (орендодавець чи орендар), яка бере на себе ризик у разi випадкового пошкодження або знищення об’єкту оренди чи його частини;
 • вiдповiдальнiсть сторiн.

Занотуйте: це питання регулює стаття 14 Закону України “Про оренду землi” (№ 161-XIV вiд 6 жовтня 1998 р., зi змiнами та доповненнями).Наше пiдприємство орендує землю. Чи має право орендодавець виставляти нам рахунок на сплату податку за землю? Чи можемо ми внести цю сплату до складу наших валових витрат?

Земельний податок в Українi мусять сплачувати власники землi та всi землекористувачi, крiм орендарiв. З тих осiб, якi орендують земельнi дiлянки, стягують орендну плату. Величину, форму i термiн внесення орендної плати сторони визначають за взаємною згодою в договорi оренди. Натомiсть сплати земельного податку вiд орендаря чинне законодавство не передбачає. Тому орендодавець не має права вимагати вiд орендаря, щоб той вiдшкодував суму земельного податку. Якщо орендар все-таки вирiшить сплатити земельний податок, то не зможе внести таку суму до складу валових витрат пiдприємства.

Занотуйте: цi норми визначено в статтi 2 Закону України “Про плату за землю” (№ 2535-XII вiд 3 липня 1992 р., зi змiнами та доповненнями) та статтi 19 Закону України “Про оренду землi” (№ 161-XIV вiд 6 жовтня 1998 р.).УВАГА! Українське законодавство швидко змінюється і деякі матеріали можуть бути неактуальними.

Для того, щоб переконатись в актуальності опублікованих матеріалів,

напишіть на електронну адресу: [email protected]

Проект "УОЦР"