E-PORADNYK

Професійні відповіді на професійні питанняГоловна | Податки | Підприємництво | Аграрні Питання | Пенсійна система | Контакти


Чи може особа без громадянства бути учасником товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю?

Загалом iноземнi громадяни, особи без громадянства, iноземнi юридичнi особи, а також мiжнароднi органiзацiї можуть бути засновниками та учасниками господарських товариств нарiвнi з громадянами та юридичними особами України. Однак для певних випадкiв законодавчi акти України встановлюють низку обмежень.

Занотуйте: такi норми визначено в статтi 3 Закону України “Про господарськi товариства” (№ 1576-XII вiд 19 вересня 1991 р., зi змiнами та доповненнями).Чи може пiдприємець, платник фiксованого податку, провадити дiяльнiсть поза межами ринку?

Так. Проте поза межами ринку така особа не може провадити пiдприємницьку дiяльнiсть за фiксованим податком (бо робота на ринку є однiєю з умов одержання права на сплату фiксованого податку). Тому податки з доходiв, одержаних вiд дiяльностi поза ринком, потрiбно сплачувати на загальних засадах.

Занотуйте: таку норму визначено в статтi 14 декрету Кабiнету Мiнiстрiв України “Про прибутковий податок з громадян” (№ 13-92 вiд 26 грудня 1992 р.).Який збiр встановлено для реєстрацiї благодiйних органiзацiй?

Починаючи вiд 1 сiчня 2003 р. за державну реєстрацiю благодiйної органiзацiї треба буде сплачувати такий збiр:
для органiзацiї всеукраїнського значення — 2 неоподатковуванi мiнiмуми доходiв громадян;
для мiжнародної органiзацiї — 3 неоподатковуванi мiнiмуми доходiв громадян;
для мiсцевої благодiйної органiзацiї, а також вiддiлу, фiлiї, представництва всеукраїнської чи мiжнародної благодiйної органiзацiї — 5 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Занотуйте: такi ставки визначено в постановi Кабiнету Мiнiстрiв України “Про розмiри i порядок справляння плати за державну реєстрацiю благодiйних органiзацiй” (№ 383 вiд 30 березня 1998 р., зi змiнами).Протягом якого часу органи Держнаглядохоронпрацi ухвалюють рiшення про видачу дозволу на початок роботи пiдприємства?

Рiшення щодо того, видати дозвiл на початок роботи пiдприємства чи нi, органи Держнаглядохоронпрацi мають ухвалити протягом 10 днiв вiд дати подання вiдповiдної заяви вiд пiдприємства.

Занотуйте: цей термiн встановлено в пунктi 8 положення “Про видачу Державним комiтетом по нагляду за охороною працi власниковi пiдприємства, установи, органiзацiї або уповноваженому ним органу дозволу на початок роботи пiдприємств, установи, органiзацiї” (документ затверджено в постановi Кабiнету Мiнiстрiв України за № 831 вiд 6 жовтня 1993 р.).Якi суб’єкти пiдприємницької дiяльностi мають сплачувати акцизний збiр?

Акцизний збiр мають сплачувати такi суб’єкти пiдприємницької дiяльностi:

 • пiдприємства, їхнi фiлiї, вiддiли чи iншi вiдокремленi пiдроздiли, якi виготовляють пiдакцизнi товари на територiї України. До цiєї групи товарiв належать також вироби з давальницької сировини, на якi встановлено ставки акцизного збору у фiксованих величинах;
 • замовники пiдакцизної продукцiї, яку виготовляють на давальницьких умовах. У такому разi замовники сплачують виробниковi акцизний збiр, що становить певнi вiдсотки вiд обороту;
 • нерезиденти, якi виробляють пiдакцизнi товари на митнiй територiї України безпосередньо або через свої постiйнi представництва чи осiб, що мають статус повноважних представникiв;
 • будь-якi суб’єкти пiдприємницької дiяльностi, iншi юридичнi особи, їхнi фiлiї, вiддiли та iншi вiдокремленi пiдроздiли, якi ввозять пiдакцизнi товари на митну територiю України;
 • фiзичнi особи — резиденти або нерезиденти, якi ввозять (пересилають) пiдакцизнi речi або предмети на митну територiю України у виглядi супроводжувального або несупроводжувального багажу;
 • фiзичнi особи, якi одержують пiдакцизнi речi (предмети), надiсланi на митну територiю України з-за кордону поштою, у виглядi iнших вiдправлень або несупроводжувального багажу, — за умови, що обсяг або вартiсть таких речей перевищує норми безмитного перевезення (пересилання), визначенi в митному законодавствi;
 • юридичнi або фiзичнi особи, якi купують (одержують у власнiсть, користування чи в розпорядження) пiдакцизнi товари в податкових агентiв.

Занотуйте: такi норми визначено в статтi 2 декрету Кабiнету Мiнiстрiв України “Про акцизний збiр” (№ 18-92 вiд 26 грудня 1992 р., зi змiнами та доповненнями).Чи мусить пiдприємство придбати торговельний патент для роботи буфету, який обслуговує тiльки працiвникiв цього пiдприємства?

Для роботи закладу громадського харчування — буфету, який обслуговує тiльки працiвникiв пiдприємства, таке пiдприємство не мусить купувати торговельний патент. Однак якщо в буфетi продають продукти й iншим особам, то патент потрiбно придбати.

Занотуйте: такi вимоги визначено в пунктi 12 статтi 3 Закону України “Про патентування деяких видiв пiдприємницької дiяльностi” (№ 98/96-ВР вiд 23 березня 1996 р.).Чи мусить приватний пiдприємець реєструвати трудовi договори з найманими працiвниками в податковiй iнспекцiї?

Нi. Укладений у письмовiй формi трудовий договiр мiж приватним пiдприємцем i найманим працiвником не потрiбно реєструвати в податковiй iнспекцiї. Натомiсть цей документ належить зареєструвати в службi зайнятостi за мiсцем проживання пiдприємця. Таку формальнiсть потрiбно виконати протягом 7 днiв пiсля того, як працiвник фактично став до роботи.

Занотуйте: такi норми визначено в статтi 24 Кодексу законiв про працю України (№ 322-VIII вiд 10 грудня 1971 р., зi змiнами) та пунктi 2 “Порядку реєстрацiї трудового договору мiж працiвником i фiзичною особою” (документ затверджено в наказi Мiнiстерства працi та соцiальної полiтики України за № 260 вiд 8 червня 2001 р.).Пiдприємство — юридична особа продає товари iншим юридичним особам, а тi розраховуються готiвкою, яку вносять до каси банку. Чи потрiбно купувати торговельний патент на провадження дiяльностi такого виду?

Нi, у такому разi не потрiбно купувати торговельний патент. Пiд час таких операцiй покупець розраховується готiвкою, але продавець одержує сплаченi кошти на свiй поточний банкiвський рахунок у безготiвковiй формi. Як вiдомо, торговельний патент належить придбати тiльки в тому разi, якщо пiдприємство одержує виручку готiвкою.

Занотуйте: таку норму визначено в пунктi 2. 7 “Положення про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi в Українi” (документ затверджено в постановi Правлiння НБУ за № 72 вiд 19 лютого 2001 р.).Якi документи потрiбно подати до банку, в якому вiдкрито рахунок, якщо змiнилося мiсце положення пiдприємства?

Мiсцем положення власника рахунку вважають ту адресу, яку зазначено в картцi iз зразками пiдписiв та вiдбитком печатки.

У разi змiни цiєї адреси власник рахунку протягом трьох днiв вiд дня внесення вiдповiдних змiн до свiдоцтва про реєстрацiю суб’єкта пiдприємницької дiяльностi мусить подати до банку такi документи:

 • нову копiю свiдоцтва про реєстрацiю зi змiнами. Цей документ має засвiдчити той орган, який його видав, або нотарiус;
 • копiю документу про внесення змiн до установчих документiв, засвiдчену в органi, що зареєстрував змiни, або в нотарiальнiй установi.

На пiдставi наданих документiв працiвники банку вносять вiдповiднi змiни до картки iз зразками пiдписiв i вiдбитком печатки або видають нову картку.

Якщо пiдприємство має вiдокремленi пiдроздiли, якi мають рахунки в iнших установах банкiв, то копiї нових свiдоцтв належить подати до всiх установ, де вiдкрито такi рахунки.

Занотуйте: такий порядок встановлено в пунктi 1.7 “Інструкцiї про вiдкриття банками рахункiв у нацiональнiй та iноземнiй валютi” (документ затверджено в постановi Правлiння Нацiонального банку України за № 527 вiд 18 грудня 1998 р.).Якi штрафнi санкцiї накладають на учасника товариства, який протягом року не внiс свого внеску до статутного фонду?

Загалом учасник товариства мусить сплатити весь свiй внесок протягом року пiсля реєстрацiї товариства. У разi невиконання цього зобов’язання така особа має перерахувати товариству 10% рiчних з тiєї суми, якої не було сплачено на момент закiнчення рiчного термiну. Втiм, установчi документи можуть визначати й iншi умови за таке порушення домовленостi.

Занотуйте: вказану норму встановлено в статтi 52 Закону України “Про господарськi товариства” (№ 1576-XII вiд 19 вересня 1991 р.).Якi документи, крiм заяви, треба подати до податкової iнспекцiї, щоб у цьому органi взяли на облiк договiр про спiльну дiяльнiсть мiж юридичними особами?

Якщо учасники договору — юридичнi особи мають статус резидента, то їм потрiбно подати копiю довiдки за ф. № 4-ОПП, виданої в органi податкової служби за мiсцеположенням пiдприємства. Такий документ належить принести податкiвцям у тому разi, якщо згаданi юридичнi особи перебувають на облiку в рiзних органах податкової служби. Натомiсть нерезиденти для взяття договору на облiк мають подати документи, що свiдчать про реєстрацiю (створення) юридичної особи в країнi її мiсцеположення. Цi папери потрiбно нотарiально засвiдчити вiдповiдно до законодавства країни їх видачi, перекласти українською мовою i легалiзувати в консульськiй установi України. (До таких дiй належить вдаватися в тому разi, якщо мiжнароднi договори, у яких бере участь Україна, не передбачають виконання iнших формальностей). Згаданi документи можна засвiдчити також у посольствi вiдповiдної держави в Українi й легалiзувати в Мiнiстерствi закордонних справ України.

Орган державної податкової служби ставить договiр на облiк протягом двох робочих днiв пiсля надходження заяви за наявностi всiх зазначених документiв.

Занотуйте: порядок взяття на облiк договору про спiльну дiяльнiсть визначено в пунктах 4.12.2–4.14 “Інструкцiї про порядок облiку платникiв податкiв” (документ затверджено в наказi ДПАУ № 80 вiд 19 лютого 1998 р., зi змiнами та доповненнями).Якi документи має подати до податкової iнспекцiї кооператив, щоб стати на облiк як платник податкiв?

Житлово-будiвельний, садiвничий, гаражний чи будь-який iнший кооператив має подати до податкового органу за своїм мiсцеположенням такi документи:

 • заява, заповнена за формою № 1-ОПП;
 • засвiдчена в нотарiуса копiя статуту кооперативу;
 • копiя довiдки про внесення кооперативу до ЄДРПОУ та присвоєння йому iдентифiкацiйного коду;
 • копiя свiдоцтва про державну реєстрацiю.

Занотуйте: такi вимоги визначено в пунктi 4.9. “Інструкцiї про порядок облiку платникiв податкiв” (документ затверджено в наказi Державної податкової адмiнiстрацiї України № 80 вiд 19 лютого 1998 р.).Чи потрiбно використовувати РРО, якщо працiвник повертає невикористанi кошти, виданi йому на господарськi потреби або на вiдрядження?

Оскiльки операцiя повернення невикористаних коштiв не належить до видiв трансакцiй з купiвлi продажу, застосовувати реєстраторiв розрахункових операцi (РРО) тут не потрiбно. У такому разi розрахунки належить робити через касу пiдприємства. При цьому оформляють прибутковий касовий ордер, а особi, яка повертає кошти, видають квитанцiю прибуткового касового ордеру.

Занотуйте: таку процедуру встановлює стаття 1 Закону України “Про застосування реєстраторiв розрахункових операцiй у сферi торгiвлi, громадського харчування та послуг” (№ 265/95-ВР вiд 6 липня 1995 р., зi змiнами та доповненнями).Яким мусить бути резервний фонд господарського товариства?

Резервний (страховий) фонд господарського товариства має становити не менше нiж 25% статутного фонду. Величину резервного фонду треба визначити в установчих документах товариства.

У цих таки документах встановлюють i величину щорiчних вiдрахувань до резервного (страхового) фонду, частка яких мусить бути не меншою нiж 5% вiд суми чистого прибутку.

Занотуйте: такi норми визначено в статтi 14 Закону України “Про господарськi товариства” (№ 1576-XII вiд 19 вересня 1991 р., зi змiнами та доповненнями).Чи дiйсно заборонено торгувати тютюновими виробами поштучно? Якщо так, то який штраф треба сплачувати за таке порушення?

Законодавство забороняє поштучно торгувати всiма тютюновими виробами, крiм сигар. Тi пiдприємцi, котрi зiгнорували цю заборону, мусять сплатити штраф обсягом 1 700 грн. Якщо протягом року таке порушення сталося вдруге, то величина штрафу зростає до 3 400 грн.

Занотуйте: це питання врегульовано в статтях 153 та 17 Закону України “Про державне регулювання виробництва i обiгу спирту етилового, коньячного i плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв” (№ 481/95-BP вiд 19 грудня 1995 р., зi змiнами та доповненнями).Чи мусить пiдприємець, який торгує на ринку, видавати товарний чек?

Якщо ви торгуєте на ринку, то не мусите застосовувати реєстраторiв розрахункових операцiй та розрахункових книжок. Однак на вимогу покупця маєте видавати йому товарний чек. У цьому документi потрiбно вказати вашу назву як суб’єкта пiдприємницької дiяльностi на ринку, ряд та номер торговельного мiсця, назву товару, його цiну, дату продажу, прiзвище, iнiцiали продавця. Зрозумiло, що цей продавець мусить також поставити свiй пiдпис на товарному чеку.

Занотуйте: таку вимогу сформульовано в статтi 27 наказу Мiнiстерства економiки та з питань iнтеграцiї України, Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, Державної податкової адмiнiстрацiї України та Держстандарту України “Про затвердження Правил торгiвлi на ринках” (№ 57/188/84/105 вiд 26 лютого 2002 р.).Чи потрiбно мати лiцензiю на виробництво парфумерно-косметичної продукцiї?

Так. Виготовляти парфумерну чи косметичну продукцiю, що мiстить етиловий спирт, ви можете тiльки в тому разi, якщо придбали вiдповiдну лiцензiю. Цей дозвiл видають за таким самим порядком, який встановлено для iнших видiв лiцензованої продукцiї.

Занотуйте: таку норму встановлює Закон України “Про внесення змiни до статтi 9 Закону України “Про лiцензування певних видiв господарської дiяльностi” (№ 3077-III вiд 7 березня 2002 р.).Коли належить сплачувати ринковий збiр?

Ринковий збiр потрiбно сплачувати за кожний день торгiвлi перед початком реалiзацiї продукцiї. Втiм, якщо ви торгуєте продукцiєю тваринного чи рослинного походження, то цю сплату вiд вас приймуть щойно пiсля проведення ветеринарно-санiтарної експертизи ваших товарiв. Ринковий збiр, а також плату за утримання торговельного мiсця в належному станi й iншi послуги ринку стягують касири та контролери ринку, якi при цьому мають застосовувати реєстратори розрахункових операцiй i видавати вам касовi чеки. Пам’ятайте: торгувати без документiв, що пiдтверджують перелiченi сплати, заборонено. Документи про сплату ринкового збору та за утримання торговельного мiсця в належному станi ви маєте зберiгати до моменту закiнчення торгiвлi.

Занотуйте: порядок сплати ринкового збору визначають “Правила торгiвлi на ринках” (документ затверджено в наказi Мiнiстерства економiки та з питань iнтеграцiї України, Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, Державної податкової адмiнiстрацiї України, Державного комiтету стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї України № 57/188/84/105 вiд 26 лютого 2002 р.), стаття 4 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України “Про мiсцевi податки i збори” (№ 56-93 вiд 20 квiтня 2002 р.), пункт 23 Закону України “Про застосування РРО у сферi торгiвлi, громадського харчування та послуг” (№ 265/95-ВР вiд 6 липня 1995 р., зi змiнами та доповненнями).Де можна отримати лiцензiю на продаж алкогольних напоїв, якщо пiдприємство буде провадити торгiвлю в поїздах або на рiчкових суднах?

Якщо ви плануєте провадити роздрiбну торгiвлю алкогольними напоями чи тютюновими виробами в поїздах або на морських чи рiчкових суднах, то за лiцензiєю маєте звернутися до органiв виконавчої влади в мiстах, районах, мiських районах за мiсцем формування поїзда чи приписки судна. Якщо пункт формування поїзда чи приписки судна мiститься в Київськiй областi, то лiцензiю можна одержати тiльки в Києвi, а якщо цей пункт лежить на територiї Автономної Республiки Крим, то лiцензiю вам видадуть у Севастополi.

Занотуйте: такий порядок встановлює стаття 15 Закону України “Про державне регулювання виробництва i обiгу спирту етилового, коньячного i плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв” (№ 481/95-BP вiд 19 грудня 1995 р., зi змiнами та доповненнями).Якi повноваження щодо захисту прав споживачiв мають органи мiсцевого самоврядування?

Органи мiсцевого самоврядування можуть створювати при виконавчих органах влади структурнi пiдроздiли з питань захисту прав споживачiв.

Цi пiдроздiли мають такi повноваження:

 • розглядати звернення споживачiв, консультувати їх з питань захисту прав споживачiв;
 • переглядати договори, укладенi мiж продавцями (виконавцями, виробниками) та споживачами, щоб перевiрити, чи немає в цих угодах умов, якi обмежують права споживачiв;
 • виявивши неякiснi товари (роботи, послуги), товари, небезпечнi для життя, здоров’я та майна громадян чи довкiлля, а також пiдробки, повiдомляти про це вiдповiднi територiальнi органи в справах захисту прав споживачiв та iншi органи, що наглядають за якiстю та безпекою товарiв (робiт, послуг);
 • припиняти продаж товарiв у тому разi, якщо минув термiн придатностi товару. Тимчасово зупиняти реалiзацiю товару (виконання робiт, надання послуг), якщо про цей товар (цi роботи, послуги) немає правдивої iнформацiї, викладеної в доступнiй для споживача формi, а також якщо його продають без супровiдної документацiї. Продаж вiдновлюють щойно пiсля того, як пiдприємство (чи пiдприємець) надасть таку iнформацiю або супровiдну документацiю;
 • виявивши систематичнi порушення прав споживачiв, пiдготувати подання до органу, який видав дозвiл на провадження пiдприємницької дiяльностi. У цьому документi порушують питання про те, щоб тимчасово зупинити дiю такого дозволу або взагалi його анулювати;
 • подавати до суду позови в справах захисту прав споживачiв.

Занотуйте: такi повноваження визначено в статтi 10 Закону України “Про захист прав споживачiв” (№ 1023-XII вiд 12 травня 1991 р., зi змiнами).УВАГА! Українське законодавство швидко змінюється і деякі матеріали можуть бути неактуальними.

Для того, щоб переконатись в актуальності опублікованих матеріалів,

напишіть на електронну адресу: [email protected]

Проект "УОЦР"