E-PORADNYK

Професійні відповіді на професійні питанняГоловна | Податки | Підприємництво | Аграрні Питання | Пенсійна система | Контакти


З якого термiну в Українi призначають державнi пенсiї?

Пенсiї за вiком призначають вiд того дня, коли особа досягла пенсiйного вiку — за умови, що ця особа подала вiдповiдну заяву до районного управлiння Пенсiйного фонду за мiсцем проживання не пiзнiше нiж протягом 3 мiсяцiв вiд цiєї дати. Якщо таке звернення подано пiзнiше, то пенсiю призначають вiд дати його надходження. Пенсiю за iнвалiднiстю призначають вiд того дня, коли органи медично-соцiальної експертизи визнали особу iнвалiдом. При цьому вiдповiдну заяву на пенсiю потрiбно подати не пiзнiше нiж протягом 3 мiсяцiв пiсля встановлення iнвалiдностi. Пенсiю в разi втрати годувальника призначають вiд дня виникнення права на таку пенсiю, тобто вiд дня смертi годувальника — за умови, що вiдповiдну заяву на пенсiю подано протягом 12 мiсяцiв вiд дня такої втрати. В iншому разi пенсiю призначають вiд дати надходження заяви.

Занотуйте: такi норми встановлено в статтi 83 Закону України “Про пенсiйне забезпечення” (№ 1788-XII вiд 5 листопада 1991 р., зi змiнами та доповненнями).Певний час я провадив наукову дiяльнiсть у приватнiй установi. Чи зарахують менi цей перiод роботи до наукового стажу?

Нi. Обiймаючи наукову посаду в недержавнiй установi, ви не маєте права на наукову пенсiю. Цього перiоду роботи вам не зарахують до наукового стажу.

Занотуйте: це питання врегульовано в “Перелiку посад наукових (науково-педагогiчних) працiвникiв державних пiдприємств, установ, органiзацiй, перебування на яких дає право на призначення пенсiй та виплату грошової допомоги у разi виходу на пенсiю вiдповiдно до Закону України “Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть” (документ затверджено в постановi Кабiнету Мiнiстрiв України за № 1191 вiд 2 серпня 2000 р.).Працiвник досяг 55-тирiчного вiку i подав заяву про призначення пiльгової пенсiї за вiком за Списком № 2. Крiм потрiбного стажу, визначеного для пенсiонерiв за згаданим Списком, цей громадянин має 4 роки пiльгового стажу пiдземної роботи. Який обсяг буде мати його пенсiя?

Такому працiвниковi призначать пенсiю обсягом 3 мiнiмальнi пенсiї за вiком. По досягненнi 56 рокiв ця особа матиме право одержувати щомiсяця 4 мiнiмальнi пенсiї за вiком.

Занотуйте: це право визначають статтi 13, 14 i 15 Закону України “Про пенсiйне забезпечення” (№ 1778-XII вiд 5 листопада 1991 р.).Чи мусить пiдприємство покривати витрати Пенсiйного фонду на виплату i доставу пiльгових пенсiй за вiком?

Пiльговi пенсiї за вiком зазвичай виплачують тим людям, якi певну кiлькiсть рокiв працювали за шкiдливих умов. Такi особи можуть отримувати повну трудову пенсiю, не маючи повного трудового стажу i не досягнувши пенсiйного вiку. Доти, доки таким людям не виповниться 55 рокiв (йдеться про жiнок) або 60 рокiв (йдеться про чоловiкiв), саму пенсiю i всi витрати на її доставу мають оплачувати пiдприємства. Цей обов’язок покладено на пiдприємства всiх форм власностi. На практицi процедура має виглядати так: Пенсiйний фонд виплачує пенсiю i сплачує за її доставу, а пiдприємство згодом повертає витрати фонду.

Занотуйте: такi норми визначають стаття 12 i пункти “б”-“з” статтi 13 Закону України “Про пенсiйне забезпечення” (№ 1788-XII вiд 5 листопада 1991 р., зi змiнами та доповненнями); пункт 1 статтi 2 Закону України “Про збiр на обов’язкове державне пенсiйне страхування” (№ 400/97-ВР вiд 26 червня 1997 р.); пункт 7.1 “Інструкцiї про порядок обчислення i сплати пiдприємствами, установами, органiзацiями та iншими громадянами збору на обов’язкове державне пенсiйне страхування, iнших платежiв, а також облiку їх надходження до Пенсiйного фонду України” (документ затверджено в постановi Правлiння Пенсiйного фонду України за № 4-6 вiд 3 червня 1999 р., зi змiнами i доповненнями).

УВАГА! Українське законодавство швидко змінюється і деякі матеріали можуть бути неактуальними.

Для того, щоб переконатись в актуальності опублікованих матеріалів,

напишіть на електронну адресу: [email protected]

Проект "УОЦР"