E-PORADNYK

Професійні відповіді на професійні питанняГоловна | Податки | Підприємництво | Аграрні Питання | Пенсійна система | Контакти


Працiвник пiдприємства, який повернувся iз закордонного вiдрядження, невикористаний залишок коштiв в iноземнiй валютi повернув гривнями. Чи вважають такi дiї за порушення?

Залишок коштiв по поверненню iз закордонного вiдрядження належить повернути до каси пiдприємства в тих грошових одиницях, у яких працiвниковi було видано аванс. Натомiсть дiї працiвникiв бухгалтерiї, якi прийняли невикористанi пiсля вiдрядження кошти в iншiй валютi, скажiмо, замiсть євро — в гривнях, будуть вважати за порушення фiнансової дисциплiни.

Занотуйте: такi норми встановлено в постановi Кабiнету Мiнiстрiв України “Про норми вiдшкодування витрат на вiдрядження в межах України та за кордон” (№ 663 вiд 23 квiтня 1999 р.) та пунктi 1.15 наказу Мiнiстерства фiнансiв України “Про затвердження Інструкцiї про службовi вiдрядження в межах України та за кордон” (№ 59 вiд 13 березня 1998 р.).Наше пiдприємство, яке зареєстровано в Києвi, провадить дiяльнiсть у Житомирськiй областi. До якого бюджету потрiбно сплачувати прибутковий податок з найманих працiвникiв?

Усi податки за найманих працiвникiв, зокрема й прибутковий податок, кожна юридична особа має сплачувати за мiсцем її реєстрацiї. Тому прибутковий податок з осiб згаданого пiдприємства, якi працюють у Житомирi, належить перерахувати до вiдповiдного бюджету Києва.

Занотуйте: такi правила визначено в роздiлi II декрету Кабiнету Мiнiстрiв України “Про прибутковий податок з громадян” (№ 13-92 вiд 26 грудня 1992 р.) та “Інструкцiї про порядок облiку платникiв податкiв” (документ затверджено в Наказi Державної податкової адмiнiстрацiї України за № 80 вiд 19 лютого 1998 р.).До якої з трьох можливих декларацiй щодо ПДВ сiльськогосподарське пiдприємство має внести вартiсть трактора, придбаного для вирощування зернових?

Пiдприємство купило трактор для вирощування зернових, тобто використовує його у процесi виробництва. Тому вартiсть трактора та суму податку на додану вартiсть треба вписати до податкової декларацiї 2 за скороченою формою. Нагадаємо, що в цiй декларацiї належить вiдображати прибутки, одержанi вiд продажу продукцiї власного виробництва, крiм молока, худоби, птицi, вовни та пiдакцизних товарiв.

Занотуйте: пояснення з цього приводу вмiщено в листi ДПА України “Про податок на додану вартiсть” (№ 8837/7/16-1121 вiд 18 червня 1999 р.).На пiдприємство ввезли з-за кордону за договором фiнансового лiзингу основнi засоби. Чи можна суму сплаченого за цi товари мита зарахувати до валових витрат?

Пiдприємство може збiльшити балансову вартiсть придбаних основних фондiв вiдповiдної групи. При цьому дозволено врахувати суму вартостi таких основних фондiв, транспортнi витрати, страховi внески, а також iншi витрати, пов’язанi з придбанням основних фондiв. Натомiсть вартiсть мита не можна додати до таких витрат.

Занотуйте: такий порядок встановлено в пунктах 8.5.2 та 8.4.1 статтi 8 Закону України “Про оподаткування прибутку пiдприємств” (№ 334/94-ВР вiд 28 грудня 1994 р., зi змiнами та доповненнями).Пiдприємство, платник єдиного податку, продало основнi засоби за цiною, нижчою вiд залишкової балансової вартостi. Чи треба сплачувати ПДВ з отриманої виручки?

Пiдприємства, якi працюють за спрощеною системою оподаткування, сплачують ПДВ за ставкою 6% або 10% виручки вiд реалiзацiї товарiв, робiт чи послуг. Якщо ви продаєте основнi засоби, то за виручку вiд реалiзацiї маєте вважати рiзницю мiж сумою, одержаною вiд продажу, i залишковою вартiстю цих засобiв на момент продажу. Оскiльки ви продали основнi засоби за цiною, нижчою вiд їхньої залишкової вартостi, така рiзниця буде вiд’ємною. Тому сплачувати ПДВ iз суми виручки не потрiбно.

Занотуйте: такий порядок визначено в статтях 3 i 1 Указу Президента України “Про спрощену система оподаткування, облiку та звiтностi суб’єктiв малого пiдприємництва” (№ 727/98 вiд 3 липня 1998 р., зi змiнами та доповненнями).Пiдприємство безкоштовно передає своїм працiвникам санаторно-курортнi путiвки. Чи обкладають такi операцiї прибутковим податком та ПДВ?

До сукупного оподатковуваного доходу громадян не входить вартiсть путiвок для лiкування та вiдпочинку. Тому прибуткового податку з громадян у такому разi сплачувати не потрiбно. Натомiсть пiдприємство мусить сплатити ПДВ. Тут йдеться про операцiї з передачi товарiв особi, що не є зареєстрована як платник податку. Тому за базу оподаткування вважають фактичну цiну операцiї. А податок, нарахований виходячи з вартостi путiвки, вiдносять до податкового кредиту.

Занотуйте: такi норми визначають стаття 5 декрету Кабiнету Мiнiстрiв “Про прибутковий податок з громадян” (№ 13-92 вiд 26 грудня 1992 р.) та пункт 4.2 статтi 4 Закону України “Про податок на додану вартiсть” (№ 168/97-ВР вiд 3 квiтня 1997 р.).Громадська органiзацiя проводила конференцiю i заплатила за проживання в готелi iноземних гостей. Чи потрiбно стягувати з цих осiб прибутковий податок?

Іноземнi громадяни, якi постiйно не живуть в Українi, мають сплачувати податки до українського бюджету тiльки в тому разi, якщо отримують дохiд на територiї України. Своєю чергою, таким доходом вважають лише тi кошти, котрi iноземцевi виплатили на пiдприємствi, в установi або органiзацiї, а також той дохiд, який ця особа отримала внаслiдок використання власностi, що мiститься на територiї України. У нашому випадку iноземнi гостi не одержали нiяких виплат. Тому з перерахованих сум прибуткового податку сплачувати не потрiбно.

Занотуйте: правовiдносини в цiй сферi регулюють стаття 15 роздiлу V декрету Кабiнету Мiнiстрiв України “Про прибутковий податок з громадян” та “Інструкцiя про прибутковий податок з громадян” (документ затверджено в наказi ГДПІУ за № 12 вiд 21 квiтня 1993 р.).Який штраф встановлено за невчасну реєстрацiю платника акцизного збору?

Виробник спиртних напоїв чи тютюнових виробiв має зареєструватися як платник акцизного збору протягом 5 днiв пiсля отримання лiцензiї. За порушення цього термiну податковi органи накладають штраф 1 700 гривень.

Занотуйте: таку норму встановлює стаття 17 Закону України “Про державне регулювання виробництва i обiгу спирту етилового, коньячного i плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв” (№ 481/95-ВР вiд 19 грудня 1995 р., зi змiнами та доповненнями).Як треба вiдображати в податковому облiку ремонт будiвель?

Вартiсть ремонту основних фондiв можна вiднести до валових витрат. Однак у такому разi ця сума має становити не бiльше нiж 5% сукупної балансової вартостi всiх груп основних фондiв на початок звiтного року. Тi витрати, котрi перевищують вказану суму, ви можете приплюсувати до балансової вартостi вiдремонтованого об’єкту. Надалi на вартiсть цих основних фондiв групи 1 ви нараховуєте амортизацiю за вставновленими нормами.

Пiд час укладання договору про оперативну оренду будiвлi обом сторонам варто передбачити такi моменти:

  • чи може орендар ремонтувати орендовану будiвлю;
  • хто буде робити поточний i капiтальний ремонти;
  • як орендаревi компенсуватимуть витрати на ремонт будiвлi тощо.

Занотуйте: такi норми встановлює п. 8.7 Закону України “Про оподаткування прибутку пiдприємств“ (у редакцiї Закону України № 283/97-ВР вiд 22 травня 1997 р.).


Пiдприємство перерахувала валюту iноземному постачальнику, але постачальник не змiг повнiстю здiйснити поставку товару i частина валюти повернулася на рахунок українського пiдприємства. Чи пiдлягає повернута валюта обов’язковому продажу?

П’ятдесят вiдсоткiв надходжень у iноземнiй валютi першої групи Класифiкатора iноземних валют Нацiонального банку України на користь резидентiв - юридичних осiб пiдлягає обов’язковому продажу через уповноваженi банки на мiжбанкiвському валютному ринку України. Але, не пiдлягає обов’язковому продажу iноземна валюта першої групи Класифiкатора iноземних валют НБУ, яка була перерахована на користь нерезидента i повернулася у зв’язку з тим, що взаємнi обов’язки повнiстю або частково не виконанi, при умовi, що така валюта не купувалася на мiжбанкiвському валютному ринку України. Отже, якщо українське пiдприємство мало власну iноземну валюту на валютному рахунку, перерахувало її постачальнику i постачальник таку валюту повернув тому, що не змiг виконати свої зобов’язання, така валюта зараховується на валютний рахунок резидента i не пiдлягає обов’язковому продажу. Якщо для розрахунку з нерезидентом було здiйснено купiвлю валюти i вона в силу обставин повертається, така валюта пiдлягає продажу i не у розмiрi 50%, а цiлком. (Постанова Правлiння НБУ вiд 04.09.98 р. №349.)Чи мусять недержавнi пiдприємства, якi надають послуги з приватизацiї, нараховувати податок на додану вартiсть на такi послуги?

Операцiї з приватизацiї державного майна в обмiн на приватизацiйнi папери або компенсацiйнi сертифiкати, а також операцiї з безкоштовної приватизацiї житлового фонду, присадибних земельних дiлянок та земельних паїв звiльнено вiд оподаткування. Податком не обкладають також вартiсть обов’язкових державних платних послуг, що їх надають фiзичним або юридичним особам органи виконавчої влади та мiсцевого самоврядування. Натомiсть тi органiзацiї, якi не є органами виконавчої влади та мiсцевого самоврядування, мають сплачувати ПДВ з вартостi таких послуг на загальних пiдставах.

Занотуйте: такi норми визначено в пунктах 5.1.19 статтi 5 та 3.2.6 статтi 3 Закону України “Про податок на додану вартiсть” (№ 168/97-ВР вiд 3 квiтня 1997 р.).На пiдприємствi було вкрадено легковий автомобiль. Чи потрiбно нараховувати амортизацiю на залишкову вартiсть вкраденого автомобiля?

Так. Облiк балансової вартостi основних фондiв груп 2 i 3 (а легковий автомобiль належить до групи 2) належить вести за сукупною балансовою вартiстю вiдповiдної групи. У разi викрадення основних засобiв групи 2, її балансова вартiсть не змiнюється. Тому, незважаючи на те, що пiдприємство вже не має автомобiля, на вартiсть цього транспортного засобу потрiбно нараховувати амортизацiю.

Занотуйте: таку вимогу встановлює пункт 8.4 статтi 8 Закону України “Про оподаткування прибутку пiдприємств” (№ 334/94-ВР вiд 28 грудня 1994 р.).Чи може пiдприємство зарахувати до валових витрат суми, якi сплатив керiвник пiдприємства у вiдрядженнi за вечерю в ресторанi пiд час проведення переговорiв?

Загалом, представницькi витрати (витрати на органiзацiю прийомiв i презентацiй) дозволено зараховувати до валових витрат. При цьому сума таких видаткiв не може перевищувати 2% оподаткованого прибутку пiдприємства за попереднiй звiтний квартал. Проте пiдприємство не зможе внести до складу валових витрат тi грошi, якi керiвник сплатив за вечерю. Бо таких видаткiв працiвника у вiдрядженнi законодавство не передбачає.

Занотуйте: таку вимогу сформульовано в пунктах 5.4.8 та 5.4.4 Закону України “Про оподаткування прибутку пiдприємства” (№ 283/97-ВР вiд 22 травня 1997 р.)та в постановi Кабiнету Мiнiстрiв України “Про норми вiдшкодування витрат на вiдрядження в межах України та за кордоном” (№ 663 вiд 23 квiтня 1999 р.).Як оподатковують податком на додану вартiсть операцiї з продажу конфiскованого майна, яке митниця передала на реалiзацiю?

Конфiсковане майно уповноваженi державнi органи зазвичай передають для реалiзацiї платниковi ПДВ, який провадить пiдприємницьку дiяльнiсть з продажу вживаних товарiв — комiсiйну торгiвлю. Оскiльки державнi органи не є платниками податку, базою оподаткування в такому разi стає комiсiйна винагорода згаданого пiдприємства (чи пiдприємця), зареєстрованого як платник ПДВ.

Занотуйте: цю норму встановлює пункт 4.7 статтi 4 Закону України “Про податок на додану вартiсть” (№ 168/97 вiд 3 квiтня 1997 р.).Протягом якого термiну пiдприємство — юридична особа має сплатити земельний податок?

Якщо ваше пiдприємство не є виробником сiльськогосподарської та рибної продукцiї, то земельний податок ви мусите сплачувати не пiзнiше нiж 15 числа кожного мiсяця, наступного за звiтним. А якщо ви є виробником сiльськогосподарської чи рибної продукцiї, то цей податок маєте сплачувати тiльки двiчi на рiк — до 15 серпня та до 15 листопада.

Занотуйте: такi норми запроваджують статтi 54 та 17 Закону України “Про Державний бюджет України на 2001 рiк” (№ 2535-XII вiд 3 липня 1992 р.).Наше недержавне пiдприємство придбало будiвлю. Як ми маємо сплачувати земельний податок — вiдразу пiсля моменту купiвлi чи аж пiсля того, як оформимо договiр про оренду земельної дiлянки?

Разом з правом власностi на будiвлю до вас перейшло право користування земельною дiлянкою. Оскiльки користувачi земельної дiлянки є платниками земельного податку, цей податок ви маєте сплачувати вiдразу пiсля купiвлi будинку.

Занотуйте: такi норми встановлюють стаття 30 Земельного кодексу (№ 561-ХІІ вiд 18 грудня 1990 р.) та стаття 2 Закону України “Про плату за землю” (№ 2535-ХІІ вiд 3 липня 1992 р.).Сiльськогосподарський кооператив закупив борошно й спiк хлiб у власнiй пекарнi. У якiй декларацiї про ПДВ треба вiдобразити цю операцiю?

Загалом, операцiї з випiкання хлiба у власнiй пекарнi треба вiдображати в окремiй декларацiї форми № 2. Пам’ятайте, що за певних умов ви можете скористатися пiльгою: суму ПДВ, нарахованого на операцiї з продажу товарiв (послуг) власного виробництва, залишити у своєму розпорядженнi. Щоправда, при цьому ви мусите спрямовувати такi кошти тiльки на придбання матерiально-технiчних ресурсiв виробничого призначення. Право на згадану пiльгу ваш кооператив матиме в тому разi, якщо за попереднiй звiтний рiк сума коштiв вiд продажу сiльськогосподарської продукцiї власного виробництва та продуктiв її переробки становила не менше нiж 50% вiд загальної суми валового доходу.

Занотуйте: такi норми встановлено в пунктi 11.29 Закону України “Про податок на додану вартiсть” (№ 168/97-ВР вiд 3 квiтня 1997 р.) та в постановi Кабiнету Мiнiстрiв України “Про Порядок акумуляцiї та використання коштiв, якi нараховуються сiльськогосподарськими виробниками — платниками податку на додану вартiсть щодо операцiй з продажу товарiв (робiт, послуг) власного виробництва, включаючи продукцiю (крiм пiдакцизних товарiв), виготовлену на давальницьких умовах iз власної сiльськогосподарської сировини” (№ 271 вiд 26 лютого 1999 р.).Яким є термiн подання декларацiї з ПДВ?

Цей термiн залежить вiд величини податкового (звiтного) перiоду. Якщо ви маєте звiтувати за кожний календарний мiсяць, то мусите подати декларацiю протягом перших 20 календарних днiв того мiсяця, який настає за звiтним. Натомiсть якщо ваш податковий (звiтний) перiод вимiрюють кварталом, то декларацiю належить подати протягом перших 40 календарних днiв наступного кварталу. Наприклад, звiт за другий квартал має бути в податковiй iнспекцiї не пiзнiше нiж мине 40 календарних днiв третього кварталу. Втiм, якщо останнiй день звiтного мiсяця чи кварталу припадає на вихiдний або святковий день, то останнiм днем термiну подання податкової декларацiїї вважають наступний робочий день.

Занотуйте: такi правила встановлено в пунктi 4.1.5 статтi 4 Закону України “Про порядок погашення зобов’язань платникiв податкiв перед бюджетами та державними цiльовими фондами” (№ 2181-III вiд 21 грудня 2000 р.).УВАГА! Українське законодавство швидко змінюється і деякі матеріали можуть бути неактуальними.

Для того, щоб переконатись в актуальності опублікованих матеріалів,

напишіть на електронну адресу: [email protected]

Проект "УОЦР"